Polityka Prywatności

Polityka prywatności i cookie

§1 Postawienia ogólne

 1. Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań, zwane dalej jako „Centrum Kultury ZAMEK”, w tym danych osobowych zbieranych w związku z korzystaniem ze strony  www.sztukawciemno.pl.
 2. Nadrzędnym celem Centrum Kultury ZAMEK jest zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „RODO”).
 3. Centrum Kultury ZAMEK podejmuje działania zmierzające do tego, aby dane osobowe były:
  a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą („zgodność z prawem, rzetelność i przejrzystość”),
  b) zbieranie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach
  c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane („minimalizacja danych”),
  d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane („prawidłowość”),
  e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane („ograniczenie przechowywania”),
  f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych („integralność i poufność”).

§2 Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Kultury ZAMEK z siedzibą
  w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82, 61-809 Poznań.
 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo skontaktować się
  z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: iod@ckzamek.pl albo pisemnie na adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będę przetwarzane w następujących celach:
  a) wzięcia udziału w warsztatach na podstawie udzielonej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach,
  b) dane osobowe takie jak wizerunek, głos, imię przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu utrwalenia warsztatów oraz umieszczenia nagrania na stronie internetowej www.sztukawciemno.pl; podanie danych jest niezbędne do wzięcia udziału w warsztatach.
 4. Na stronie www.sztukawciemno.pl jest zamieszczony formularz, który pozwala na udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie. Wybrane odpowiedzi zostaną opublikowane na stronie www.sztukawciemno.pl Przy udzieleniu odpowiedzi użytkownik podaje jedynie imię, co nie pozwala na jednoznaczną identyfikację. Użytkownik odpowiadając na zadane pytanie wyraża zgodę na opublikowanie wypowiedzi na stronie internetowej.  W przypadku gdy udzielona odpowiedź pozwoli na identyfikację Użytkownika w połączeniu z jego imieniem, dane osobowe przetwarzane będą w celu publikacji na stronie internetowej www.sztukawciemno.pl na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora w korespondencji e-mail lub drogą tradycyjną, niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy lub inną zawartą z nim umową, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na prowadzeniu korespondencji w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą przez Administratora. Korespondencja przechowywana jest w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w wykonywaniu czynności Administratora, tj. m.in. podmiotom obsługującym systemy informatyczne, podmiotom świadczącym usługi hostingowe.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Dane osobowe osób, które uczestniczyły w warsztatach, mogą zostać przekazane do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotu dostarczającego platformę Zoom, jednakże w takich przypadkach przekazanie danych jest uregulowane zawartymi umowami, postanowieniami, które gwarantują odpowiedni poziom zabezpieczeń danych osobowych.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w jakich zostały zebrane (przez okres funkcjonowania strony www.sztukawciemno.pl). W przypadku jakichkolwiek roszczeń, dane będą przechowywane przez czas niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu przetwarzania wizerunku.
 9. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.
 10.  Posiadają Państwo prawo do:
  a) dostępu do swoich danych – art. 15 RODO,
  b) sprostowania – art. 16 RODO,
  c) usunięcia – art. 17 RODO,
  d) ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu – art. 21 RODO.
 11.  Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12.  W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.
 13.  Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. 

§3 Zabezpieczenie danych

Administrator wdrożył środki techniczne i organizacyjne, które pozwalają na zabezpieczenie zbieranych danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO. Administrator korzysta m.in. z następujących rozwiązań zabezpieczających dane osobowe: certyfikat SSL na stronie, gdzie znajduje się formularz, zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

 §4 Pliki cookie

 1. Serwis korzysta z narzędzia jakim są pliki cookie.
 2. Plik cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 3. Cookie zawierają różne informacje o Użytkowniku danej strony www i historii jego łączności ze stroną. Informacje jakie są zbierane to: adres IP użytkownika, informacje
  o innych stronach jakie Użytkownik przeglądał przed wejściem na stronę, informacje
  o przeglądarce używanej przez Użytkownika, informacje o ewentualnych błędach podczas wyświetlania stron.
 4. Stosowane pliki cookie, mają przede wszystkim ułatwić Użytkownikowi korzystanie
  z Serwisu, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiał on za każdym razem ich podawać.  Ponadto służą dostosowaniu zawartości wyświetlanej
  w Serwisie, w tym prezentowanych reklam, dostosowanych do preferencji Użytkownika.
 5. Zazwyczaj dane wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania konkretnego użytkownika przez serwer, który może dzięki temu wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Działania jakie mogą zostać podjęte w ramach wykorzystywanych informacji
  o użytkowniku to:
  a)dostosowanie wyglądu i funkcjonalności Serwisu,
  b) obsługa logowania,
  c) zbieranie automatycznych informacji o użytkowniku w celu statystyk,
  d) zbieranie informacji o ewentualnych błędach podczas wyświetlania strony, które pozwalają na szybsze ich naprawienie.
 6. Udostępniający może zamieścić lub zezwolić podmiotowi zewnętrznemu na zamieszczenie plików cookie na urządzeniu użytkownika w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony www. Pomaga to monitorować i sprawdzać jej działania. Podmiotem tym może być między innymi Google.
 7. Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem cookie jest możliwe na podstawie wyrażenia przez Użytkownika zgody.
 8. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika.
 9. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Wycofanie zgody na  działanie plików cookie może prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych witryn, niedostępności niektórych usług.

§5 Google Analytics

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analitycznej firmy Google. Google Analytics jest systemem statystyk, dzięki któremu Administrator może uzyskać informacje na temat Użytkownika odwiedzającego stronę Administratora. Przykładowe dane zbierane o Użytkowniku i przetwarzane przez Google Analytics to:
  a) informacje o tym, jak Użytkownik odnalazł Sklep,
  b) region, w którym znajduje się Użytkownik,
  c) z jakiego systemu i oprogramowania korzysta Użytkownik,
  d) w jaki sposób i jak długo Użytkownik korzysta ze strony internetowej.
 2. Podstawą prawną dla korzystania z Google Analytics jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a wiec prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest tworzenie statystyk, dążenie do stałego ulepszania Serwisu i podniesienia komfortu jego użytkowania.
 3. Wygenerowane przez cookie informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie mogą być przesłane na serwer Google w USA, gdzie są przechowywane. Z punktu widzenia Unii Europejskiej w USA nie istnieje „odpowiedni poziom ochrony” w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, który odpowiadałby standardom UE. Wymagany poziom ochrony jest potwierdzony przez stosowanie standardowych klauzul umownych w umowach z klientami przez Google.
 4. Adres IP przesyłany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
 5. Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie wytworzonych przez cookie i związanych z korzystaniem z witryny danych, jak również przetwarzanie tych danych przez Google korzystając z rozwiązania opisanego na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 6. Aby dokonać zmian w ilości udostępnionych danych, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki. Część informacji udostępnianych jest automatycznie, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zmienić zakres przesyłanych do informacji.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, aktualizacji powyższej Polityki Prywatności. O każdych zmianach będziemy informować Użytkowników przez stronę  www.sztukawciemno.pl w zakładce Polityka Prywatności.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 31.12.2022